Evropský referenční rámec pro jazyky (Common European Framework of Reference for Languages – CEFR) vypracovaný Radou Evropy zavádí jednotný systém hodnocení stupně znalostí cizí řeči pro všechny hlavní evropské jazyky. Hlavním cílem myšlenky bylo sjednocení úrovně výuky jazyka napříč všemi evropskými jazyky a státy. Cílem CEFR je "docílení větší jednoty napříč členy [Evropské Unie]" a "podpora národní a mezinárodní spolupráce ... ve vývoji vzdělávacích metod a evaluace moderní výuky jazyka..."

Co je CEFR?

Toto sjednocení umožňuje studentům během jejich studia či práce kdekoli v Evropě jednoduše prokázat jazykovou úroveň skrze navzájem rozpoznatelné úrovně. Také to studentovi umožňuje doložit znalosti jakéhokoli evropského jazyka ve stručné formuli, která je uznávaná v každé členské zemi Evropské Unie. Student z České republiky, který zde studoval anglický jazyk a němčinu, může předložit svou jazykovou úroveň podle CEFR stupnice kupříkladu zaměstnavateli ve Francii, a ten bude přesně vědět, čeho je uchazeč v daných jazycích schopen.

CEFR používá šest úrovní (A1C2), spolu se seznamem dovedností. Tento "seznam dovedností" dává přesné vysvětlení toho, co student v dané úrovni zvládne. Například student na úrovni A1 je schopen se představit novému kolegovi.

Co znamenají stupně CEFR?

Stupeň A1: Začátečník

Rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět konkrétním potřebám, a umí tyto výrazy a fráze používat. Umí představit sebe a ostatní a klást jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu, např. o místě, kde žije, o lidech, které zná, a věcech, které vlastní, a na podobné otázky umí odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten mu/jí pomoci.

Stupeň A2: Mírně pokročilý

Rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se studenta bezprostředně týkají (např. základní informace o sobě a své rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání). Dokáže komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech. Umí jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti týkající se nejnaléhavějších potřeb.

Stupeň B1: Středně pokročilý

Rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná nebo která jej osobně zajímají. Dokáže popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány.

Stupeň B2: Samostatný uživatel  (Středně pokročilý)

Dokáže porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru. Dokáže se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv účastníka interakce. Umí napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat a vysvětlit své názorové stanovisko týkající se aktuálního problému s uvedením výhod a nevýhod různých možností.

Stupeň C1: Pokročilý

Rozumí širokému rejstříku náročných a dlouhých textů a rozpozná implicitní významy textů. Umí se plynule a pohotově vyjadřovat bez zjevného hledání výrazů. Umí jazyk využívat pružně a efektivně pro společenské, akademické a profesní účely. Umí vytvořit srozumitelné, dobře uspořádané, podrobné texty na složitá témata, čímž prokazuje ovládnutí kompozičních útvarů, spojovacích výrazů a prostředků koheze.

Stupeň C2: Velmi pokročilý

Snadno rozumí téměř všemu, co si vyslechne nebo přečte. Dokáže shrnout informace z různých mluvených a psaných zdrojů a přitom dokáže přednést polemiku a vysvětlení v logicky uspořádané podobě. Dokáže se spontánně, velmi plynule a přesně vyjadřovat a rozlišovat jemné významové odstíny dokonce i ve složitějších situacích.


Pro více informací navštivte internetové stránky Rady Evropy. Celý text o CEFR (v angličtině) je dostupný ke stažení zde.

Proč je pro mě, jako pro studenta, CEFR důležitý?

Význam CEFR stále stoupá, neboť více a více škol, vydavatelství a zkoušek přijímají CEFR jako akceptovaný standard. Představte si, že student se může pohybovat v jakékoli zemi Evropské Unie (nebo kdekoli jinde na světě) a může dát svému zaměstnavateli CEFR portfolio, které mu přesně popíše studentovu jazykovou úroveň. Na příklad "Jsem A2 v angličtině, B1 v němčině a C2 v češtině."

CEFR umožňuje studentovi popsat nejen jeho všeobecné jazykové schopnosti, ale také konkrétní silné stránky. Popisuje schopnosti poslechu, ústního projevu a čtení, a to v samostatných úsecích. CEFR může být také uspořádáno jako portfolio, ve kterém může student ukázat ukázky psaného textu, kulturní účast v daném jazyce a zkušenosti s jazykem.

Použití "Seznamu dovedností" je pro studenta posilující. "Seznam dovedností" reprezentuje dosažitelné, reálné a hodnověrné hodnocení.

Jak mohu zjistit svůj CEFR stupeň?

The Villa poskytuje zdarma jazykový test, který úroveň CEFR vyhodnotí. Je důležité vědět, že test se skládá ze tří částí. První přezkouší pasivní znalost jazyka, druhé dvě jeho aktivní znalost. Váš test bude vyhodnocen zkušeným učitelem a Vy obdržíte všechny své odpovědi spolu s komentářem od učitele, s doporučením kurzu a s vyhodnocením Vaší CEFR úrovně.

1. Zaregistrujte se jako "uživatel" The Villa.
2. Vyberte si z možných úrovní testu od A do C. Nejste-li si jisti, začněte u A. Absolvovat můžete všechny úrovně. Test pro jednotlivé jazykové úrovně by Vám měl zabrat asi 25 minut. Test se skládá z otázek s různými možnostmi odpovědí.
3. Poté, co jste dokončili test, obdržíte obratem hodnocení Vašich výsledků.